Launcher Downloads for Ubuntu 18.04

Launcher for 64-bit Ubuntu 18.04 (Bionic) can be downloaded from below.