Launcher Downloads

Launcher software packages can be downloaded from below.

All Launcher downloads: Windows 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 14.04.